Statut Gminy

UCHWAŁA Nr 51/IX/2003

Rady Gminy w Opatowie z  dnia  30 czerwca 2003 r.

 

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów.

 

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22, art. 40 ust. 2 pkt 1,  art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /j. t. 2001r. Dz. U. Nr 142  poz. 1591 ze zmianami  Dz.U.02.23.220, Dz. U. 02.62.558, Dz. U. 02.113.984, Dz. U. 02.214.1806/  

 

Rada Gminy w Opatowie

u c h w a l a, co następuje:

§ 1

 

Statut Gminy w Opatowie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Traci moc uchwała Nr 110/XXV/2000 z dnia 24 października 2000 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów  /Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 49 poz. 710 z  2000r./.

 

§ 3

 

Traci moc uchwała Nr 150/XXXIII/2001 z dnia 21 sierpnia 2001 roku w sprawie zmian do Statutu Gminy Opatów /Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 65 poz. 1600 z 2001r./

 

§ 4

 

Niniejszy Statut podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

§ 5

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia  ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.Lista załaczników:

KALENDARZ
Dziś jest: 5 Kwiecień Imieniny obchodzi: Irena, Wincenty, Julianna

BIP Opatów


Biuletyn Informacji Publicznej

Ostrzeżenia i Raporty
Utraciłeś dokumenty?
Nie ryzykuj!
Zastrzeż je w Banku!

DZ.U. i M.P.Wersje Elektroniczne DZ.U. i M.P.

Copyright by UG Opatów 2008  ||  Created by Michał Buliński
    Administrator  ||  Webmaster