Og��oszenia
Komunikat
K O M U N I K A T
Wójta Gminy Opatów
z dnia 12 listopada 2015r.
o przeprowadzeniu konsultacji społecznychDziałając na podstawie § 6 Uchwały Nr 228/L/2010 Rady Gminy Opatów z dnia 29 października 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie działalności pożytku publicznego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz Zarządzenia Wójta Gminy Opatów Nr 0050.63.2015r. z dnia 12 listopada 2015r.,

zapraszam organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach
projektu Programu współpracy Gminy Opatów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.


Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących na terenie Gminy Opatów działalność pożytku publicznego.

Konsultacje będą prowadzone w dniach 13 listopada 2015r. do 20 listopada 2015r. w formie wyrażenia opinii lub złożenia uwag do projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, zamieszczonego na stronie www.bip.opatow.akcessnet.net, w zakładce KOMUNIKATY.

Opinie lub uwagi należy złożyć:
- osobiście w Urzędzie Gminy Opatów - sekretariat
- przesłać na adres poczty elektronicznej: sekretariat@opatow.gmina.pl
- przesłać faxem na nr 34 319-60-81
- przesłać na adres: Urząd Gminy Opatów, ul. Kościuszki 27, 42-152 Opatów
w nieprzekraczalnym terminie do 20 listopada 2015r.  

Uwagi lub wnioski zgłoszone po w/w terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Anita Mońka, tel. 34 319-60-93.


Autor: Administrator Opublikowano: 2015-11-13

Zaproszenie do składania ofert
    Zaproszenie do składania oferty cenowej na organizację i przeprowadzenie szkoleń pt. Dopalacze – diagnoza, profilaktyka, pomoc.


Autor: Administrator Opublikowano: 2015-10-09

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE
O OTWARTYM NABORZE LOKALNEJ ORGANIZACJI PARTNERSKIEJ (OPL)
W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA (PO PŻ) 2014-2020 EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM
REALIZOWANEGO W PODPROGRAMIE 2015

 

Bank Żywności w Częstochowie ogłasza otwarty nabór lokalnej organizacji partnerskiej (OPL) zainteresowanej realizacją na terenie Gminy Opatów działań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2015.Autor: Administrator Opublikowano: 2015-04-14

Ogłoszenie wyników konkursu ofert
Ogłoszenie wyników otwartego konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
na 2015 rok

Autor: Administrator Opublikowano: 2015-03-30

Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert

Autor: Administrator Opublikowano: 2015-03-04

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE
O OTWARTYM NABORZE LOKALNEJ ORGANIZACJI PARTNERSKIEJ (OPL)
W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA (PO PŻ) 2014-2020 EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM
REALIZOWANEGO W PODPROGRAMIE 2014

 

Bank Żywności w Częstochowie ogłasza otwarty nabór lokalnej organizacji partnerskiej (OPL) zainteresowanej realizacją na terenie Gminy Opatów działań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2014.Autor: Administrator Opublikowano: 2014-12-05

Ogłoszenie wyników konkursu ofert
Ogłoszenie wyników otwartego konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
na 2014 rok

Autor: Administrator Opublikowano: 2014-03-31

Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert

Autor: Administrator Opublikowano: 2014-03-06

KOMUNIKAT
KOMUNIKAT
Wójta Gminy Opatów
z dnia 29 października 2013r.
o przeprowadzeniu konsultacji społecznych


Działając na podstawie §6 Uchwały Nr 228/L/2010 Rady Gminy Opatów z dnia 29 października 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie działalności pożytku publicznego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz Zarządzenia Wójta Gminy Opatów Nr 0050.41.2013 z dnia 28 października 2013r.,
zapraszam organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach
projektu Programu współpracy Gminy Opatów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących na terenie Gminy Opatów działalność pożytku publicznego.

Konsultacje będą prowadzone w dniach 30 października 2013r. do 14 listopada 2013r. w formie wyrażenia opinii lub złożenia uwag do projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, zamieszczonego na stronie www.bip.opatow.akcessnet.net, w zakładce KOMUNIKATY .

Opinie lub uwagi należy złożyć:
- osobiście w Urzędzie Gminy Opatów - sekretariat
- przesłać na adres poczty elektronicznej: sekretariat@opatow.gmina.pl
- przesłać faxem na nr 34 319-60-81
- przesłać na adres: Urząd Gminy Opatów, ul. Kościuszki 27, 42-152 Opatów w nieprzekraczalnym terminie do 14 listopada 2013r.

Uwagi lub wnioski zgłoszone po 14 listopada 2013r. pozostawia się bez rozpatrzenia.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Anita Mońka, tel. 34 319-60-93.


WÓJT GMINY OPATÓW
 Bogdan Sośniak

Autor: Administrator Opublikowano: 2013-10-30

Ogłoszenie wyników konkursu ofert
Ogłoszenie wyników otwartego konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
na 2013 rok

Autor: Administrator Opublikowano: 2013-03-26

Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert

Autor: Administrator Opublikowano: 2013-02-25

Fundusz sołecki - Ogłoszenie
    Na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim (Dz.U. Nr 52, poz. 420 z późn. zm.) i uchwały Nr 79/XXII/2012 z dnia 29 marca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki Wójt Gminy Opatów informuje, że kwota funduszu sołeckiego na 2013r. dla wszystkich sołectw w Gminie Opatów wynosi 161 943 zł.
    Kwota została wyliczona na podstawie wzoru wskazanego w ustawie przy liczbie mieszkańców poszczególnych sołectw wg stanu na 30.06.2012r.
    Sołectwo po uchwaleniu przez zebranie wiejskie składa wniosek zawierający listę zadań do realizacji w ramach funduszu sołeckiego, przekazuje go Wójtowi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, którego dotyczy wniosek, celem uwzględnienia go w projekcie budżetu na rok 2013r.
Uwaga! W 2012r. termin ten przypada w niedzielę, dlatego wnioski muszą być złożone do 28 września 2012r. (do piątku).

Autor: Administrator Opublikowano: 2012-09-10

Ogłoszenie
    Informujemy, że istnieje możliwość uzyskania pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego/zasiłku szkolnego dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum oraz uczniów szkół średnich zamieszkałych na terenie gminy Opatów. Wnioski w tej sprawie są dostępne w szkołach na terenie gminy Opatów, w Urzędzie Gminy Opatów oraz do pobrania ze strony w zakładce Wnioski/Formularze. Wnioski należy składać w terminie do 15.09.2012r. w Urzędzie Gminy Opatów pokój nr 1 lub pokój nr 9 (sekretariat).
    W przypadku wątpliwości co do sposobu wypełnienia wniosku lub dołączenia odpowiedniej dokumentacji, prosimy o kontakt telefoniczny z tut. Urzędem Gminy tel. 34 319-60-93 lub 34 319-60-33 lub kontakt osobisty.

Autor: Administrator Opublikowano: 2012-08-30

Ogłoszenie wyników konkursu ofert
Ogłoszenie wyników otwartego konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.


Autor: Administrator Opublikowano: 2012-04-05

Ogłoszenie

Autor: Administrator Opublikowano: 2012-03-07

Informacja o zakończonych konsultacjach
Wójt Gminy Opatów
informuje, że w dniu 07.11.2011 r.
zakończyły się konsultacje projektu uchwały

w sprawie: „Rocznego programu współpracy Gminy Opatów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012r.” Do w/w projektu uchwały uwag nie wniesiono.

Autor: Administrator Opublikowano: 2011-11-12

Komunikat
KOMUNIKAT
Wójta Gminy Opatów
z dnia 24 października 2011r.
o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

    Działając na podstawie Uchwały Nr 228/L/2010 Rady Gminy Opatów z dnia 29 października 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie działalności pożytku publicznego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz Zarządzenia Wójta Gminy Opatów Nr 0050.34.2011 z dnia 21 października 2011r.,
zapraszam organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach
projektu Programu współpracy Gminy Opatów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.

    Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących na terenie Gminy Opatów działalność pożytku publicznego.
    Konsultacje będą prowadzone w dniach 25 października 2011r. do 7 listopada 2011r. w formie wyrażenia opinii lub złożenia uwag do projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Opinie lub uwagi należy złożyć:
- osobiście w Urzędzie Gminy Opatów - sekretariat
- przesłać na adres poczty elektronicznej: sekretariat@opatow.gmina.pl
- przesłać faxem na nr 34 319-60-81
- przesłać na adres: Urząd Gminy Opatów, ul. Kościuszki 27, 42-152 Opatów
w nieprzekraczalnym terminie do 7 listopada 2011r.

Uwagi lub wnioski zgłoszone po 7 listopada 2011r. pozostawia się bez rozpatrzenia.
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Anita Mońka – podinspektor, tel. 34 319-60-93
WÓJT GMINY OPATÓW

Bogdan Sośniak


Autor: Administrator Opublikowano: 2011-10-25

Ogłoszenie - Stypendia dla uczniów
    Informujemy, że istnieje możliwość uzyskania pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego/zasiłku szkolnego dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum oraz uczniów szkół średnich zamieszkałych na terenie Gminy Opatów.
    Wnioski w tej sprawie są dostępne w szkołach na terenie Gminy Opatów,  w Urzędzie Gminy Opatów oraz do pobrania ze strony w zakładce Wnioski/Formularze.
    Wnioski należy składać w terminie do 15.09.2011 r. w Urzędzie Gminy Opatów, pokój nr 1 (kasa) lub pokój nr 9 (sekretariat). W przypadku wątpliwości co do sposobu wypełniania wniosku lub dołączenia odpowiedniej dokumentacji, prosimy o kontakt telefoniczny z urzędem gminy tel. 034 319-60-93 lub 319-60-33 lub kontakt osobisty.

Autor: Administrator Opublikowano: 2011-08-31

Apel w sprawie przestrzegania zakazu wypalania traw

Apel

Autor: Administrator Opublikowano: 2011-04-19

Komunikat
OGŁOSZENIE
WYNIKU OTWARTEGO KONKURSU OFERT

 

    Wójt Gminy Opatów po zapoznaniu się z protokołem Komisji Konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert w Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadania publicznego w 2011 roku dokonał wyboru ofert na realizację zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na 2011 rok  p.n. „Rozwój sportu i kultury fizycznej oraz promocja zdrowego stylu życia na terenie gminy Opatów”.

 Do realizacji w/w zadania wybrana została oferta:

 1. Klubu Sportowego MARATON w Waleńczowie w kwocie 23000 zł
 2. Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Kłobuck w kwocie 2000 zł.

Wójt Gminy Opatów
    Bogdan Sośniak

Autor: Administrator Opublikowano: 2011-03-15

Ogłoszenie
Opatów, dnia 03.02.2011r.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010r.  Nr 234, poz. 1536) oraz uchwały Nr 8/III/2010 Rady Gminy Opatów z dnia 22.12.2010r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Opatów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok

WÓJT GMINY OPATÓW
OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
na REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
 w ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ i SPORTU w 2011 r.

p.n. Rozwój sportu i kultury fizycznej oraz promocja zdrowego stylu życia na terenie gminy Opatów.

I. Rodzaje zadań:
 • propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych aktywności ruchowej poprzez rozwijanie dyscyplin sportowych w zakresie sportowych gier zespołowych ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej
 • prowadzenie zajęć treningowych
 • organizowanie i udział w zawodach sportowych
 • utrzymanie i rozwijanie bazy sportowej, rekreacyjnej i sprzętowej.

II. Wysokość środków publicznych przekazanych na realizację zadania:

Środki przeznaczone na realizację powyższego zadania stanowią kwotę łączną 25 000 zł.

III. Zasady przekazania dotacji:

Zlecenie realizacji zadań publicznych, jako zadań zleconych może mieć formy:
- powierzenia wykonania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji, lub
- wspierania takich zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty, których działalność statutowa jest związana z tematem zleconego zadania, w tym w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010r.  Nr 234, poz. 1536):
- organizacje pozarządowe,
- podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- konkurs obejmuje w/w podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Opatów.
Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010r.  Nr 234, poz. 1536), po podpisaniu stosownej umowy z wyłonionym oferentem.

IV. Termin i warunki realizacji zadania:

Podmiot, który otrzyma dotację obowiązany jest do realizacji zadania publicznego zgodnie z oferta, w terminie od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2011 roku.
Podmiot wykonujący zlecone zadanie udostępnia kontrolującemu wszelką dokumentację związaną z jego realizacją. Zwrot niewykorzystanych dotacji następuje na konto Gminy Opatów w terminie do 31 grudnia 2011r. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego, określonego w umowie należy sporządzić w terminie 30 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta.

V. Termin składania ofert:

Podmiot ubiegający się o dotację składa ofertę w sekretariacie Urzędu Gminy Opatów w terminie do 28 lutego 2011 roku włącznie, do godz. 1500  w zamkniętej kopercie  opatrzonej nazwą podmiotu oraz dopiskiem: Oferta na realizację zadania publicznego p.n. Rozwój sportu i kultury fizycznej oraz promocja zdrowego stylu życia na terenie gminy Opatów.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty:

Publicznego otwarcia ofert w dniu 1 marca 2011 r. o godzinie 1000 dokona Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Opatów w celu opiniowania złożonych ofert. Skład Komisji i Regulamin Otwartego Konkursu Ofert określa zarządzenie Wójta Gminy Opatów.
         
Przy rozstrzyganiu konkursu brane będą pod uwagę :    
 • zakres realizowanych zadań za oferowaną kwotę,
 • dotychczasowe osiągnięcia i doświadczenia w realizacji zadań objętych ofertą,
 • wysokość środków pozyskanych na zadanie z innych źródeł,
 • dysponowanie odpowiednią bazą w tym boiskiem sportowym do gry w piłkę nożną.

Wyniki Konkursu ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Opatowie, publikację  w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Opatów, oraz na stronie internetowej gminy Opatów.

VII. Informacja o zadaniach zrealizowanych

W roku 2010  Gmina Opatów  realizowała  zadanie publiczne tego samego rodzaju przekazując dotację w kwocie  24000 zł organizacjom pozarządowym,  podmiotom, o których mowa w art.3 ust.3 Ustawy. Gmina Opatów w 2011 roku nie przewiduje ogłoszenia innego otwartego konkursu ofert.
Zestaw dokumentów można odbierać osobiście w pokoju nr 11 w budynku Urzędu Gminy Opatów, ul.  Kościuszki 27 tel. 034 319-60-93 w. 46 p. Iwona Karkowska lub pobrać ze strony  internetowej Gminy Opatów www.bip.opatow.akcessnet.net – zakładka komunikaty.

Bogdan Sośniak
                                              Wójt Gminy Opatów

Autor: Administrator Opublikowano: 2011-02-03

Komunikat
KOMUNIKAT
Wójta Gminy Opatów
z dnia 29 listopada 2010r.
o przeprowadzeniu konsultacji społecznych
 

 Działając na podstawie Uchwały Nr 228/L/2010 Rady Gminy Opatów z dnia 29 października 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie działalności pożytku publicznego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz Zarządzenia Wójta Gminy Opatów Nr 0151/44/2010 z dnia 29 listopada 2010r.,

zapraszam organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach

projektu Programu współpracy Gminy Opatów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących na terenie Gminy Opatów działalność pożytku publicznego.

Konsultacje będą prowadzone w dniach 29 listopada 2010r. do 14 grudnia 2010r. – w formie wyrażenia opinii lub złożenia uwag do projektu rocznego programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi.

 Opinie lub uwagi należy złożyć:

- osobiście w Urzędzie Gminy Opatów - sekretariat
- przesłać na adres poczty elektronicznej: opatow@gminyrp.pl
- przesłać faxem na nr 34 319-60-81
- przesłać na adres: Urząd Gminy Opatów, ul. Kościuszki 27, 42-152 Opatów

w nieprzekraczalnym terminie do 14 grudnia 2010r.

Uwagi lub wnioski zgłoszone po 14 grudnia 2010r. pozostawia się bez rozpatrzenia.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Anita Mońka – podinspektor,
tel. 34 319-60-93


Autor: Administrator Opublikowano: 2010-11-31

Komunikat
    W związku z nowymi rozwiązaniami prawnymi wprowadzonymi ustawą z dnia 03 października 2008 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. Nr 195, poz.1198) informuje się mieszkańców gminy Opatów, że zgodnie z art. 43 ust. 1 ww. ustawy dowód osobisty podlega unieważnieniu:
 • z dniem zawiadomienia o jego utracie lub zniszczeniu,
 • z dniem przekazania przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego,
 • z dniem zgonu jego posiadacza,
 • z dniem odbioru dowodu osobistego wydanego w miejsce poprzedniego,
 • z dniem upływu terminu ważności dowodu osobistego,
 • z dniem utraty obywatelstwa polskiego przez jego posiadacza,
 • po upływie 3 miesięcy od zaistnienia zmiany danych osobowych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym, w przypadku gdy osoba nie złożyła wniosku o jego wymianę; a w przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin ten wynosi 4 miesiące.

Autor: Administrator Opublikowano: 2010-03-10

Ogłoszenie - Stypendia dla uczniów
    Informujemy, że istnieje możliwość uzyskania pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego/zasiłku szkolnego dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum oraz uczniów szkół średnich zamieszkałych na terenie Gminy Opatów. Wnioski w tej sprawie są dostępne w szkołach na terenie Gminy Opatów oraz w Urzędzie Gminy Opatów. Wnioski należy składać w terminie do 15.09.2010 r. w Urzędzie Gminy Opatów, pokój nr 1 (kasa) lub pokój nr 9 (sekretariat). W przypadku wątpliwości co do sposobu wypełniania wniosku lub dołączenia odpowiedniej dokumentacji, prosimy o kontakt telefoniczny z urzędem gminy tel. 034 319-60-93 lub 319-60-33 lub kontakt osobisty.

Autor: Administrator Opublikowano: 2010-09-01

Komunikat
    Stosownie do art.5 ust.1 pkt. 1 Ustawy z dnia 13.09.1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Opatów przypomina się, że obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest:
 • wyposażenie nieruchomości w odpowiednie urządzenia (kosze) do gromadzenia odpadów stałych (w tym do zbierania selektywnego),
 • regularne opróżnianie tychże urządzeń przez podmiot gospodarczy posiadający uprawnienia do wywozu w/w nieczystości i posiadanie dokumentów stwierdzających ich wywóz. 
    Zgodnie z w/w przepisami Urząd Gminy prowadzi ewidencję zawartych umów pomiędzy właścicielami posesji a firmami zajmującymi się zbieraniem i wywozem odpadów komunalnych. 

    W związku z powyższym właściciele nieruchomości, którzy nie będą odnotowani w wykazach przesłanych przez firmy, będą podlegać kontroli uprawnionych organów.

Autor: Administrator Opublikowano: 2010-03-10

KALENDARZ
Dziś jest: 1 Czerwiec Imieniny obchodzi: Hortencja, Jakub, Konrad

BIP Opatów


Biuletyn Informacji Publicznej

Ostrzeżenia i Raporty
Utraciłeś dokumenty?
Nie ryzykuj!
Zastrzeż je w Banku!

DZ.U. i M.P.Wersje Elektroniczne DZ.U. i M.P.

Copyright by UG Opatów 2008  ||  Created by Michał Buliński
    Administrator  ||  Webmaster